بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان - بیمه سامان

بیمه سامان - بیمه مسئولیت

با توجه به قانون، زمانی که حادثه ای در محیط کار برای کارگر و یا کارمندی اتفاق بیافتد که منجر به فوت، نقص عضو و یا هزینه های پزشکی برای او شود، کارفرما موظف است هزینه های وارده را جبران کند.

شرکت بیمه سامان هم بر اساس قوانین بیمه گری، می تواند مسئولیت کارفرمای مذکور را در قبال حوادثی احتمالی به کارکنان خود با بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان تحت پوشش قرار دهد.

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان شرکت بیمه سامان در سه قالب زیر عرضه می شود:بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان - بیمه سامان

الف) بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی:

این بیمه نامه همانطور که از اسمش پیداست، مربوط به فعالیت های ساختمانی بوده و اتفاقاً یکی از پرخطر ترین فعالیت های است که در این زمینه تحت پوشش قرار می گیرد. در این بیمه نامه متراژ زیربنای کل بیشترین تأثیر را در حق بیمه پایه خواهد داشت.بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان - بیمه سامان

ب) بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی:

این بیمه نامه مربوط به فعالیت های عمرانی نظیر راه سازی، پل سازی، سد سازی، احداث خطوط لوله و ... می باشد. همچنین بیشترین تأثیر را در حق بیمه، تعداد کل کارکنان بیمه گذار خواهد داشت.بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان - بیمه سامان

ج) بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، بازرگانی، خدماتی و تجاری

در این نوع بیمه نامه کلیه فعالیت هایی که غیر از موضوعات بندهای الف و ب باشند را تحت پوشش قرار می دهد. در این بیمه نامه نیز بیشترین تاثیر را در حق بیمه پایه، تعداد نفرات کل بیمه گذار در محل کارگاه خواهد داشت.
پوشش های اضافی:

در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، بیمه گذار در صورت صلاحدید می تواند با پرداخت حق بیمه بیشتر، هریک از موارد زیر را نیز با تأیید بیمه سامان، به پوشش های بیمه نامه اضافه نماید.

1- پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه:

با خرید این پوشش، برای دریافت خسارت فوت و نقص عضو، دیگر نیازی به ارائه رأی دادگاه به بیمه سامان برای دریافت خسارت نخواهد بود. فقط کافیست اسناد و مدارک درخواستی بیمه سامان را در خصوص نحوه وقوع حادثه ارائه نموده و پس از اقدامات لازم، چک در وجه زیان دیده و یا وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

2- پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه:

در حالت عادی، بیمه نامه مسئولیت کارفرما فقط هزینه های پزشکی را بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت پرداخت خواهد کرد که در بسیاری از موارد هزینه های مورد نیاز، بسیار بیشتر از تعرفه است.
بنابراین، با انتخاب این پوشش اضافی، مدارک موجود را ارائه نموده و تا حداکثر ظرف مدت 15روز، خسارت پرداخت خواهد شد. هزینه های پرداختی بیمه سامان بابت موارد پزشکی، تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه صرفاً براساس صورتحساب های ارائه شده رسمی بیمارستان و مراکز درمانی خواهد بود و از تعرفه های اعلام شده وزارت بهداشت پیروی نخواهد کرد.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان - بیمه سامان

3- مسئولیت پیمانکاران فرعی و مهندسین ناظر و مشاور در قبال کارکنان:

در صورت خریداری این پوشش، مسئولیت تحت پوشش این بیمه نامه شامل مسئولیت پیمانکاران فرعی، مهندسین ناظر، مهندسین مشاور و کلیه اشخاص حقیقی که در کل یا بخش هایی از پروژه دخالت دارند در قبال کارکنان خودشان و یا سایر کارکنان نیز تحت پوشش می باشد.

4- خسارات وارده به شخص بیمه گذار:

با این پوشش، خسارات جانی، نقص عضو و هزینه های وارده به شخص بیمه گذار که اقدام به خرید بیمه نامه نموده است نیز تحت پوشش قرار گرفته و طبق جدول تعهدات بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

5- خسارت های حین مأموریت خارج از کارگاه:

به موجب این پوشش، خسارت هایی که حین انجام مأموریت های خارج از کارگاه رخ داده باشند به استثناء حوادث رانندگی تحت پوشش هستند. قابل توجه اینکه در صورت خرید این پوشش، بیمه گذار می بایست 24 ساعت قبل از اعزام کارکنان به مأموریت، اسامی آن ها را به بیمه سامان اعلام نموده باشد.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان - بیمه سامان

6- پوشش کامل حوادث وسیله نقلیه:

در صورت انتخاب این گزینه، خسارت هایی که در اثر وقوع حوادث وسیله نقلیه اتفاق بیافتند، طبق شروط زیر جبران می گردد.
الف) در صورتیکه وسیله نقلیه مقصر حادثه متعلق به بیمه گذار باشد و دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد، تعهدات بیمه سامان فقط شامل مازاد تعهدات بیمه نامه مذکور می باشد. در غیر این صورت کل خسارت در تعهد بیمه سامان می باشد.
ب) در صورتی که وسیله نقلیه مقصر حادثه متعلق به بیمه گذار نباشد، پس از پرداخت خسارت کلیه حقوق بیمه گذار و زیان دیدگان علیه مقصر حادثه (به استثنای کارکنان بیمه گذار) به بیمه سامان منتقل می شود.
شایان ذکر است بیمه گذارانی که این پوشش را انتخاب می کنند نیازی به انتخاب پوشش اضافی مذکور در شماره 6 ندارند.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان - بیمه سامان

7- خسارت وارده به کارکنان در صورت بکارگیری در مشاغل غیر تخصصی:

در این حالت، در صورتی که کارکنان بیمه گذار در مشاغلی به کار گرفته شوند که در تخصص آن ها نیست، تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

8- مسئولیت متقابل کارکنان در قبال یکدیگر:

بیمه گذار می تواند با انتخاب این گزینه، مسئولیت تحت پوشش این بیمه نامه را شامل مسئولیت متقابل کارکنان خود در قبال یکدیگر نیز بنماید. به این معنی که اگر در محدوده مکانی و زمانی تحت پوشش این بیمه نامه یا قصور هر یک از کارکنان در انجام وظایف خود منجر به بروز خسارت برای سایر کارکنان بشود، خسارت مربوطه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه قابل جبران است.

نکته مهم: این پوشش شامل کارکنان پیمانکاران بیمه گذار یا سایر عوامل حاضر در محدوده مکانی تحت پوشش این بیمه نامه نیست، مگر آنکه پوشش اضافی مسئولیت پیمانکاران فرعی و مهندسین ناظر و مشاور و ناظر خریداری شده باشد.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان - بیمه سامان

9- هزینه های انتقال مصدوم به مراکز درمانی:

در این حالت، در صورتی که به تشخیص و تأیید کتبی پزشک معالج زیان دیده، امکانات درمانی منطقه وقوع حادثه برای درمان کافی نباشد، بیمه سامان هزینه های انتقال زیان دیده به نزدیک ترین محل با امکانات درمانی مناسب را تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پرداخت خواهد کرد.

10- هزینه های انتقال متوفی:

در این حالت، اگر محدوده فعالیت، شهر یا منطقه ای به غیر از محل زندگی خانواده زیان دیده باشد، در صورت فوت وی در اثر حادثه موضوع بیمه نامه، بیمه سامان هزینه های انتقال جنازه به محل سکونت خانواده وی را تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پرداخت می کند.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان - بیمه سامان

11- پوشش مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی:

در صورت انتخاب این گزینه، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار بابت هزینه های مربوط به معالجه، غرامت و مستمری تعیین شده در صورت فوت، نقص عضو و یا جراحت کارکنان، حداکثر تا سقف مبلغ تعیین شده در بیمه نامه توسط بیمه سامان پرداخت می گردد.

12- پوشش هزینه های وکالت:

در این حالت، پس از وقوع حادثه در صورت شکایت از بیمه گذار در خصوص کار موضوع بیمه نامه در محاکم قضایی، بیمه سامان هزینه های وکالت را تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پوشش می دهد.

13- پوشش افزایش دیه سالهای آتی:

به موجب اين پوشش اضافي و با رعايت شرايط بيمه نامه تعهدات بيمه نامه به ارزش روز ديه زمان پرداخت خسارت افزايش مي يابد. بنابراین با خرید این پوشش احتیاجی به گرفتن الحاقیه در زمان افزایش دیه نخواهد بود و به صورت اتوماتیک دیه افزایش می یابد.

14- پوشش اضافي اماکن وابسته خارج از کارگاه ( متعلق به شخص بيمه گذار ):

با انتخاب این پوشش اضافی، خسارتهايي که درمحل واستراحتگاه کارگاهي وسايراماکن وابسته به کارگاه نظيرغذاخوري، حمام، سالن ورزش و ... رخ داده اند، تحت پوشش مي باشند. به استثناء استفاده از وسایل گرم کننده و خنک کننده غیراستاندارد و دست ساز.براساس اين پوشش خسارات بدني کارکنان بيمه گذار در اماکن وابسته که خارج از محدوده مکاني موضوع بيمه باشد وبيمه گذار حدود آن را تعيين کند تحت پوشش است .
استتثنائات: حوادث ناشي از وسايل حرارتي و برودتي غير استاندارد و يا با نصب غير استاندارد تحت پوشش نمي باشد.

15- پوشش خسارت جانی وارده به اشخاص ثالث:

منظور از اشخاص ثالث، اشخاص غیرمرتبط با موضوع فعالیت است.
عليرغم اينکه خسارت جاني وارد به کارکنان مي تواند بدون راي دادگاه پرداخت شود، خسارتهاي جاني وارد به اشخاص ثالث در محدوده مکاني و يا در مجاورت محدوده مکاني مورد بيمه و صرفا در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع صالحه قضائي ، و با رعايت سقف تعهدات شرکت بیمه سامان در آن بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود.

16- پوشش اضافی افزایش کارکنان تا 20 درصد:

با انتخاب این پوشش، صدمات بدني وارد به کارکنان بيمه گذار در صورت افزايش تعداد آن ها تا حداکثر تا 20 درصد تعداد اظهار شده در پرسشنامه اوليه که توسط بيمه گذار در طول اعتبار بيمه نامه به بيمه گر اعلام نگرديده باشد، تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

17- پوشش اضافی مسئولیت بیمه گذار در قبال کلیه عوامل اجرایی:

منظور از عوامل اجرایی پیمانکاران، کارکنان پیمانکاران، مهندسین ناظر و مشاور است.
با انتخاب این پوشش، چنانچه در اثر حوادث ناشي از کار مربوط به موضوع فعاليت اين بيمه نامه، تمام يا بخشي از مسئوليت حادثه منجر به آسيب بدني وارد به پيمانکاران اصلي و فرعي و کارکنان آنان و مهندسين ناظر و مشاور که به موجب قرارداد مکتوب، وظيفه اجرا، نظارت و يا مشاوره بخشي از موضوع فعاليت را در نشاني محل کار مندرج در بيمه نامه، عهده دار گشته اند، برعهده بيمه گذار بيافتد، اين خسارت نيز با رعايت شرايط خصوصي و عمومي اين بيمه نامه قابل بررسي و جبران خواهد بود.

18- اياب و ذهاب کارکنان:

خسارت وارد به کارکنان بيمه گذار در حين اياب و ذهاب از محل اقامت به محل کارگاه و بالعکس توسط سرويس مجاز بيمه گذار تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد.

19- صدمات جسماني وارد به كاركنان بيمه گذار ناشي از هر نوع حمله حيوانات وحشي و همچنين هر نوع گزيدگي حيوان:

صدمات جسماني وارد به کارکنان بيمه گذارناشي از هر نوع حمله حيوانات وحشي و همچنين هر نوع گزيدگي توسط حيوانات سمي, حشرات و گياهان سمي در محل مورد بيمه و در حين انجام فعاليت موضوع بيمه در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع ذيصلاح قضايي تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد .

نکات مهم در مورد بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:

بیمه سامان

- در صورت عدم پرداخت حق بیمه، علاوه بر آنکه بیمه سامان مستحق و مجاز به مطالبه آن به هر طریق ممکن می باشد، تعهدی نیز نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت. در صورت تقسیط حق بیمه و عدم پرداخت برخی از اقساط آن، بیمه سامان در اعمال قاعده نسبی مختار است.

- غرامت نقص عضو کلی و یا جزئی در وجه شخص زیان دیده پرداخت می شود.

- خسارت مربوط به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت است که دارای اقامت با حق کار مشخص در محدوده مکانی تحت پوشش بوده و پروانه کار در این محدوده را دارا باشد.

- بیمه گذار موظف است حداکثر 5 روز پس از وقوع حادثه، بیمه سامان را به هر طریق ممکن (ارسال نامه، فکس، مراجعه حضوری و ...) مطلع کرده و طبق نظر کارشناس خسارت بیمه سامان، نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوطه اقدام نماید.

-  برای مطالعه متن شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه سامان اینجا کلیک کنید.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان - بیمه سامان

نحوه گرفتن استعلام و خرید بیمه نامه:

نمایندگی 1103 بیمه سامان آماده است طی جلساتی حضوری و یا تلفنی، مشاوره تخصصی در خصوص بیمه های مسئولیت و بهترین شرایط را در مورد نوع فعالیت و میزان خطرات احتمالی را ارائه نماید.

شما می توانید برای اطلاع از مبلغ حق بیمه مربوطه و همچنین خرید بیمه نامه با شماره تلفن 88437252 یا 88476393 تماس بگیرید.

رضا شیر خانی - کارشناس بیمه